นโยบายการรับประกัน

1. หลักฐานประกอบการรับประกัน

1.1 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ เจพีเอ็กซ์ จะได้รับการรับประกันบริการซ่อมฟรี ในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ซื้อโดยอ้างอิงจากหลักฐานใบเสร็จการซื้อเท่านั้น

1.2 ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงขอให้ผู้ซื้อเก็บหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน

1.3 ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการและค่าซ่อม หากวันที่ส่งซ่อมเกิน 18 เดือนจากวันที่ผลิต (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

2. ขอบเขตการรับประกัน

2.1 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ เจพีเอ็กซ์ จะได้รับการรับประกันจากกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

2.2 ในระยะการรับประกัน ผู้ซื้อจะได้รับบริการซ่อมฟรี โดยการยกเว้นค่าอะไหล่และค่าบริการ จากกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิต

2.3 การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง

2.4 ผู้ซื้อสามารถรับบริการซ่อมฟรีได้ที่ศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

2.5 บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะตัวอะไหล่เท่านั้น ไม่นับรวมถึงค่าบริการ ค่าน้ำยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่ตัวเครื่องอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

2.6 อาการชำรุด เสียหายจากรายการต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายของการรับประกัน โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ และ/หรือ ค่าเดินทาง ตามปกติ ดังนี้

  • มีการแก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ โดยผู้ใช้ขาดความชำนาญ หรือมิใช่ช่างจากร้านบริก
  • เครื่องเสียโดยความจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์, เกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติ, ฟ้าผ่า, ไฟฟ้าตกหรือใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนด และใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • มีสัตว์เข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุดเสียหาย
  • เกิดการเสื่อมหรือเสียหายเนื่องจากขาดการระวังรักษา เช่น ชิ้นส่วนตู้ผุกร่อนเป็นสนิม สีซีดจาง หรือวางตั้งไว้ในที่ที่ไม่สมควร
  • ขาดความระมัดระวัง เช่น อุปกรณ์อะไหล่ถูกน้ำจนเสีย, ใช้เครื่องเกิดกำลังปกติ หรือเกินข้อกำหนดจากหนังสือคู่มือ หรือผิดไปจากการใช้งานอันควร
  • บัตรประกันมีการแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญ
  • อุปกรณ์ภายนอก สี การบุบหรือแตกของส่วนภายนอก หรือเสียหายจากเหตุอื่นที่มิใช่ผิดพลาดทางเทคนิคการผลิต หรือคุณภาพอะไหล่
  • ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่ด้านนอกตัวเครื่องชำรุด
3. ค่าเดินทางและค่าบริการอื่นๆ

3.1 ค่าเดินทางจะไม่ถูกคิดเมื่อผู้ซื้อนำสินค้ามาที่ศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้ครอบคลุมไปถึงการบริการตรวจเช็ค การซ่อมแซม และล้างเครื่องถึงบ้านหรือนอกศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งที่กำหนดไว้

3.2 การให้บริการนอกศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นดุลพินิจของฝ่ายบริการ เจพีเอ็กซ์ เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการซ่อมแซมหรือการบริการสามารถลุล่วงไปได้

3.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทาง ในกรณีบริการตรวจซ่อมถึงบ้าน แม้สินค้าจะอยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือไม่อยู่ในระยะการรับประกันก็ตาม และบริการตรวจซ่อมถึงบ้านในประเทศไทยเท่านั้น

4. นอกระยะการรับประกัน

4.1 บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและค่าบริการสำหรับเครื่องนอกประกัน ตามอาการที่ชำรุด ตรวจพบว่าชำรุด หรือเสี่ยงแก่การชำรุด ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบตั้งแต่แรกก็ตาม

4.2 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุด แม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม

5. พื้นที่การรับประกัน

5.1 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

5.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ที่ห้ามเข้า, พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นทิ่อื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

6. เมื่อเกิดข้อสงสัย

6.1 ในการพิจาณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆอันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าพนักงานของบริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด

6.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ระยะเวลาการรับประกัน

7.1 คอมเพลสเซอร์แอร์เคลื่อนที่ ขนาด 6,000 – 15,000 บีทียูทุกรุ่นรับประกัน 3 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม ค่าน้ำยา และค่าอะไหล่อื่นๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก

7.2 แผงวงจร มอเตอร์ เซนเซอร์ในแอร์เคลื่อนที่ ขนาด 6,000 – 15,000 บีทียูทุกรุ่นรับประกัน 1 ปี

7.3 พัดลมทุกรุ่นรับประกันมอเตอร์ 1 ปี จากการใช้งานปกติ

7.4 เครื่องฟอกอากาศทุกรุ่นรับประกันพัดลม 1 ปี