โปรโมชั่นสำหรับผู้ลงทะเบียนรับประกัน

 

รีวิวสินค้าโดยผู้ใช้จริงใน FACEBOOK ของ JPX Thailand

1. รูปภาพการใช้งานจริงอย่างน้อย 2 มุม
2. พิมพ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเลือกซื้อ คุณภาพ และ การบริการ
3. ให้คะแนน หรือ กดดาว 5 ดาว

4. แคปหน้าจอเมื่อเสร็จ

 

 

 


รีวิวใน Google โดยกดลิ้งค์ด้านล่าง

1. รูปภาพการใช้งานจริงอย่างน้อย 2 มุม
2. พิมพ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเลือกซื้อ คุณภาพ และ การบริการ
3. ให้คะแนน หรือ กดดาว 5 ดาว

4. แคปหน้าจอเมื่อเสร็จ

 

 

 

รีวิวใน YOUTUBE โดยกดลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. กดติดตาม ช่อง YOUTUBE JPX THAILAND
2. พิมพ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเลือกซื้อ คุณภาพ และ การบริการ ในคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้
3. แคปหน้าจอเมื่อเสร็จ

 

 

JPX ขอบคุณคุณที่ท่านให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี

 

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

JPX ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในสินค้าจากเรา เพื่อประโยชน์ของท่าน

1. หลักฐานประกอบการรับประกัน
1.1 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ เจพีเอ็กซ์ จะได้รับการรับประกันบริการซ่อมฟรี ในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ซื้อโดยอ้างอิงจากหลักฐานใบเสร็จการซื้อเท่านั้น
1.2 ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือหลักฐานการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงขอให้ผู้ซื้อเก็บหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
1.3 ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการและค่าซ่อม หากวันที่ส่งซ่อมเกิน 18 เดือนจากวันที่ผลิต (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)
2. ขอบเขตการรับประกัน
2.1 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ เจพีเอ็กซ์ จะได้รับการรับประกันจากกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2.2 ในระยะการรับประกัน ผู้ซื้อจะได้รับบริการซ่อมฟรี โดยการยกเว้นค่าอะไหล่และค่าบริการ จากกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิต
2.3 การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
2.4 ผู้ซื้อสามารถรับบริการซ่อมฟรีได้ที่ศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น
2.5 บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะตัวอะไหล่เท่านั้น ไม่นับรวมถึงค่าบริการ ค่าน้ำยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่ตัวเครื่องอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน
2.6 อาการชำรุด เสียหายจากรายการต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายของการรับประกัน โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ และ/หรือ ค่าเดินทาง ตามปกติ ดังนี้
  • มีการแก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ โดยผู้ใช้ขาดความชำนาญ หรือมิใช่ช่างจากร้านบริก
  • เครื่องเสียโดยความจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์, เกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติ, ฟ้าผ่า, ไฟฟ้าตกหรือใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนด และใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • มีสัตว์เข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุดเสียหาย
  • เกิดการเสื่อมหรือเสียหายเนื่องจากขาดการระวังรักษา เช่น ชิ้นส่วนตู้ผุกร่อนเป็นสนิม สีซีดจาง หรือวางตั้งไว้ในที่ที่ไม่สมควร
  • ขาดความระมัดระวัง เช่น อุปกรณ์อะไหล่ถูกน้ำจนเสีย, ใช้เครื่องเกิดกำลังปกติ หรือเกินข้อกำหนดจากหนังสือคู่มือ หรือผิดไปจากการใช้งานอันควร
  • บัตรประกันมีการแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญ
  • อุปกรณ์ภายนอก สี การบุบหรือแตกของส่วนภายนอก หรือเสียหายจากเหตุอื่นที่มิใช่ผิดพลาดทางเทคนิคการผลิต หรือคุณภาพอะไหล่
  • ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่ด้านนอกตัวเครื่องชำรุด
3. ค่าเดินทางและค่าบริการอื่นๆ
3.1 ค่าเดินทางจะไม่ถูกคิดเมื่อผู้ซื้อนำสินค้ามาที่ศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้ครอบคลุมไปถึงการบริการตรวจเช็ค การซ่อมแซม และล้างเครื่องถึงบ้านหรือนอกศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งที่กำหนดไว้
3.2 การให้บริการนอกศูนย์บริการของ เจพีเอ็กซ์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นดุลพินิจของฝ่ายบริการ เจพีเอ็กซ์ เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการซ่อมแซมหรือการบริการสามารถลุล่วงไปได้
3.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทาง ในกรณีบริการตรวจซ่อมถึงบ้าน แม้สินค้าจะอยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือไม่อยู่ในระยะการรับประกันก็ตาม และบริการตรวจซ่อมถึงบ้านในประเทศไทยเท่านั้น
4. นอกระยะการรับประกัน
4.1 บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและค่าบริการสำหรับเครื่องนอกประกัน ตามอาการที่ชำรุด ตรวจพบว่าชำรุด หรือเสี่ยงแก่การชำรุด ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบตั้งแต่แรกก็ตาม
4.2 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุด แม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม
5. พื้นที่การรับประกัน
5.1 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
5.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ที่ห้ามเข้า, พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นทิ่อื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6. เมื่อเกิดข้อสงสัย
6.1 ในการพิจาณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆอันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าพนักงานของบริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
6.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ระยะเวลาการรับประกัน
7.1 คอมเพลสเซอร์แอร์เคลื่อนที่ ขนาด 6,000 – 15,000 บีทียูทุกรุ่นรับประกัน 3 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม ค่าน้ำยา และค่าอะไหล่อื่นๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก
7.2 แผงวงจร มอเตอร์ เซนเซอร์ในแอร์เคลื่อนที่ ขนาด 6,000 – 15,000 บีทียูทุกรุ่นรับประกัน 1 ปี
7.3 พัดลมทุกรุ่นรับประกันมอเตอร์ 1 ปี จากการใช้งานปกติ
7.4 เครื่องฟอกอากาศทุกรุ่นรับประกันพัดลม 1 ปี

ลงทะเบียนรับประกัน

SERIAL NUMBER IS ON THE LABEL ON THE SIDE OF THE MACHINE : หมายเลขเครื่องระบุอยู่ที่สติ๊กเกอร์ข้างตัวเครื่อง

JPX SERVICE CENTER

@JPXTHAILAND

บทความที่น่าสนใจ

วิธีการดูแลรักษาแอร์เคลื่อนที่

5 วิธีการใช้งานและดูแลรักษาทำความสะอาดแอร์เคลื่อนที่ การใช้งานที่ถูกต้อง และ การดูแลรักษา

อ่านต่อ >>

เปิดพัดลมตั้งพื้นพร้อมแอร์ประหยัดจริงมั้ย?

ในปัจจุบันนี้ โลกของเรานั้นร้อนขึ้นทุกวันๆ ทำให้เราต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวัน เรามีวิธีที่จะทำให้คุณได้ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้น

อ่านต่อ >>

พัดลมไอเย็น หรือ แอร์เคลื่อนที่ แบบไหนดีกว่ากัน

หนึ่งในวิธีที่จะช่วยเราคลายร้อนได้ในช่วงหน้าร้อนประเทศไทยเช่นในตอนนี้นั้น คงหนีไม่พ้นการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมปรับอากาศ

อ่านต่อ >>